Regulamin Konkursu 25. MBP

Regulamin Konkursu 25. Międzynarodowego Biennale Plakatu

25. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Plakat – remediacje

Konkurs na animacje plakatu

 

Poddaj animacji jeden z historycznych plakatów z historii Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie - rzuć wyzwanie tradycji – rozpoznaj teraźniejszość – spójrz w przyszłość.

 

W 2016 roku Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie będzie obchodzić swoją 50-tą rocznicę. Aby podkreślić ten jubileusz, Rada Programowa Biennale zleciła koncepcję kuratorskiej wystawy Davidowi Crowleyowi. Rezultatem tej współpracy jest projekt pt.: „Plakat - remediacje”, który analizuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość plakatu odwołując się do ikonografii jaką ta dyscyplina twórczości wytworzyła w historii.

 

Jedna z dróg w przyszłości dla plakatu jest jego animowana wersja na cyfrowych ekranach. Dlatego wystawie towarzyszy konkurs na animację plakatu.

 

WARUNKI KONKURSU „Plakat - remediacje”

 

Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie (dalej „Organizator”) zaprasza projektantki/ów

(dalej „Uczestniczka/Uczestnik”) do zaanimowania jednego lub więcej z 10 kanonicznych dzieł sztuki - plakatów wybranych z historii Biennale:

1) Dylan, Milton Glaser

2) Gdy rozum śpi, Roman Cieślewicz

3) Text, Buchstabe, Bild, Marion Diethelm

4) Corners – Painterly and Sculptural Works, Jacqueline S. Casey

5) Attention Au Début Hitler Faisait Rire, Alain le Quernec

6) Save the Human Right, Finn Nygaard

7) Love, Peace and Happiness, Shin Matsunaga

8) … And Our World Is Still Alive, Tahamtan Aminian

9) Immigration, Fear or Hope?, Shaghayegh Fakharzadeh

10) Welcome to Paradise III, Małgorzata Gurowska

 

Plakaty są do obejrzenia i do pobrania pod adresem: www.biennale.postermuseum.pl

 

Po wysłaniu zgłoszenia w formie gotowej animacji plakatu umieszczonej pod wskazanym przez Uczestniczkę/ka linkiem, Uczestniczka/k otrzyma potwierdzenie zgłoszenia i zaakceptowania pracy do startu w konkursie.

 

Jury wybierze 10 najlepszych prac-animacji, po jednej dla każdego z wybranych plakatów, które zostaną zaprezentowane na wystawie głównej 25. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Muzeum Plakatu w Wilanowie „Plakat - remediacje”. Jury zostało wyłonione spośród członków Rady Programowej Biennale w składzie: Magdalena Frankowska, Grzegorz Laszuk i Agata Szydłowska.

 

Wszystkie zgłoszone do konkursu plakaty-animacje będą prezentowane online na stronie konkursu.

 

Terminy i miejsce

 

1. Wystawa 25. Międzynarodowego Biennale Plakatu „Plakat - remediacje” będzie miała miejsce od 11 czerwca do 25 września 2016 w Muzeum Plakatu w Wilanowie.

2. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 marca 2016.

3. Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs: 10 maja 2016 roku, 23:59 CET.

4. Ogłoszenie wyników konkursu: 15 maja 2016, na stronie internetowej Międzynarodowego Biennale Plakatu www.biennale.postermuseum.pl

 

Uczestniczka/Uczestnik jest zobowiązana/y do spełnienia następujących warunków, aby wziąć udział w konkursie:

 

Warunki techniczne

 

1. Obrazy plakatów do animacji będą udostępnione do pobrania jako JPEG w rozdzielczości high res.

2. Zgłoszone prace muszą być zaanimowane w formacie gif lub .mov.

3. Animacja może trwać maksimum 10 sekund.

4. Praca może mieć ścieżkę dźwiękową.

5. Zaanimowany plakat musi zachować położenie (poziom lub pion) oraz proporcje oryginału.

6. Przed wypełnieniem formularza animację należy umieścić na dowolnej stronie a następnie w formularzu umieścić adres URL do tej strony.

UWAGA: Proszę nie wysyłać plików!

7. Jeśli praca zostanie nagrodzona przez jury i włączona do wystawy głównej 25. Międzynarodowego Biennale Plakatu „Plakat - remediacje”, Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany przesłać Organizatorowi plik w rozdzielczości full HD do dnia 25 maja 2016.

 

 

WAŻNE: Przed wysłaniem linku do animacji, proszę się upewnić, że animacja wyświetla się poprawnie. Odpowiedzialność za prawidłowe wyświetlanie się animacji oraz działanie strony, na której jest umieszczona są po stronie Uczestniczki/Uczestnika.

 

Warunki ogólne

 

1. W konkursie mogą brać udział autorzy indywidualni, grupy i studia.

2. Uczestniczka/Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 prac – po jednej dla każdego z plakatów.

3. W konkursie wezmą udział tylko te prace, które spełniają warunki techniczne konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonej pracy, jeśli jej treść lub forma jest niezgodna z wymaganiami konkursu. Również w przypadku, kiedy zgłoszona praca zawiera treści naruszające dobre imię Organizatora, osób trzecich lub jest sprzeczne z prawem, Organizator ma prawo odmówić Uczestniczce/Uczestnikowi udziału w konkursie

5. Uczestniczka/Uczestnik gwarantuje, że zgłoszona animacja nie zawiera żadnych komercyjnych treści, z których czerpie korzyść inna organizacja, oraz że w animacji nie pojawia się żadna nazwa marki lub produktu.

6. Uczestniczka/Uczestnik gwarantuje, że nie udostępni osobom trzecim plików z plakatami konkursowymi wymienionymi w Warunkach Konkursu.

7. Każda Uczestniczka/Każdy Uczestnik musi zaakceptować Warunki Konkursu poprzez zaznaczenie w formularzu pozycji „Przeczytałam/em

i wyrażam zgodę na Warunki Konkursu”.

 

NAGRODY

 

Jury wyłoni spośród wszystkich prac 10 najlepszych animacji, po jednej do każdego z plakatów. Animacje zostaną włączone w wystawę główną 25. Międzynarodowego Biennale Plakatu „Plakat - remediacje”

 

Jury przyzna jedną główną nagrodę w wysokości 1000 Euro.

 

Prawo autorskie

 

1. Uczestniczka/k konkursu z chwilą zgłoszenia pracy w konkursie (zdalnie poprzez udostępnienie adresu URL w formie linku) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy na potrzeby konkursu i wystawy „Plakat - remediacje” - opracowanie techniką drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną poprzez zapis magnetyczny, na nośnikach elektronicznych

i (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,

2) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,

i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,

3) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,

4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,

6) korzystanie z prac oraz ich opracowań w celu promocji we wszelkich materiałach promocyjnych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie.

2. Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych.

3. Uczestniczka/k oświadcza, że praca jest oryginalna i indywidualna oraz że korzystanie z niej przez Organizatora na wszystkich określonych powyżej polach eksploatacji nie naruszy prawa ani prawem chronionego dobra osoby trzeciej, a odpowiedzialność za ewentualne naruszenia tych praw i wszelkie wyrządzone w związku z tymi naruszeniami szkody ponosi Uczestniczka/k.

 

Cały Regulamin konkursu 25. MBP do pobrania tutaj

 

Opisy plakatów konkursowych do pobrania tutaj